กรมช่างอากาศจัดการบรรยายพิเศษการขอรับบำเหน็จ

บำนาญและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ 

 

พลอากาศตรี กฤษณะ  คุณสนอง รองเจ้ากรมช่างอากาศ เป็นประธานในการบรรยายพิเศษการขอรับบำเหน็จบำนาญและบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำ สำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ครบเกษียณอายุราชการ ประจำปี 2565 โดยได้รับการสนับสนุนผู้บรรยายจากศูนย์บริการกำลังพลแบบเบ็ดเสร็จ กรมกำลังพลทหารอากาศ เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2565 ณ ห้องสุขเสริม สโมสรนายทหารอากาศ บางซื่อ

 

ภาพ/ข่าว : พ.อ.อ.หญิง นิภาภรณ์ ศรีนอก