นโยบาย

นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ พ.ศ.๒๕๖๔
นโยบายเจ้ากรมช่างอากาศ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

เอกสารแบบฟอร์มที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติจากสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19 (นขต.ทอ.)

แบบรายงานอาการเบื้องต้น (Covid-19) นขต.ทอ.

 

 

 

 

 

รายการพัสดุ

รายการพัสดุ เคลื่อนไหวช้า และ Dead Stock แผนกคลังพัสดุที่ ๑ ณ ที่ตั้ง บางซื่อ

 

 

 

 

แผนที่ยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ

แผนที่ยุทธศาสตร์ กองทัพอากาศ

 

 

 

 

 

เอกสารการประชุมกรมช่างอากาศ วาระพิเศษ ๑/๖๒ โดยเจ้ากรมช่างอากาศ

ยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๘๐)
นโยบายผู้บัญชาการทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๓
แผนงานขับเคลื่อนตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศของกรมช่างอากาศ

 

 

 

 

 

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการออกใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร พ.ศ.๒๕๖๒

ระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการออกใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร พ.ศ.๒๕๖๒

ผนวก ก ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการออกใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร พ.ศ.๒๕๖๒

แบบรายงานผลการตรวจสอบความรู้ การต่ออายุ การเพิ่มศักย์ ความสามารถ เจ้าหน้าที่เหล่าทหารช่างอากาศและเจ้าหน้าที่สหวิทยากร

ผนวก ข ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการออกใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร พ.ศ.๒๕๖๒

แบบรายงานผลสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติ

ผนวก ค ประกอบระเบียบกองทัพอากาศว่าด้วยการออกใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร พ.ศ.๒๕๖๒

คำร้องขอสอบภาควิชาการและภาคปฏิบัติเพื่อขอรับใบอนุญาตซ่อมบำรุงอากาศยานทหาร

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ดาวน์โหลดเอกสาร และแบบฟอร์มต่างๆ

ใบแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
แบบฟอร์มลงทะเบียนใช้งานเครือข่าย
แบบฟอร์มขอแก้ไขกิ่ง K-map ชอ.

 

 

 

 

 

ข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐาน และข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดหา ฮาร์ดแวร์ ซอฟแวร์ของหน่วยงานภาครัฐ
ให้สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6 และสามารถอ้างอิงกับมาตรฐานสากลได้

ข้อกำหนดคุณลักษณะพื้นฐานคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ต่อพ่วงและอุปกรณ์เครือข่ายทุกประเภท
ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดหาซอฟแวร์ของหน่วยงานภาครัฐ ให้สามารถใช้งานตามมาตรฐาน IPv6
ข้อเสนอแนะในการจัดซื้อจัดจ้างบริการที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศและการสื่อสารของหน่วยงานภาครัฐ

 

 

 

 

 

คู่มือ

คู่มือติดตั้งโปรแกรมป้องกันมัลแวร์ Petya
คู่มือการเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชีผู้ใช้งานอีเมล์ ทอ.